ZAKUPY POWYŻEJ 200 PLN + KOD "SMIESZEK" = PREZENT GRATIS!

GWARANCJA NA PRODUKTY NABYTE W SKLEPIE BLUBLA.PL1. Informacje podstawowe 1. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawca, a Klientem.
 2. Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na mebelki własnej produkcji, które dostępne są w Sklepie.
 3. Gwarancja zaczyna się od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży tj. faktury bądź paragonu.2. Warunki gwarancji 1. Zakres gwarancji dotyczy rozszczepienia elementów budujących mebelki, pęknięcia wkrętów mocujących i wyrobienia się elementów ruchomych.
 2. Zakres gwarancji nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych wynikłych z niewłaściwego użytkowania mebelków takich jak otarcie warstw ochronnych, zadrapania, a także skutki długotrwałego wystawienia na warunki atmosferyczne.
 3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:
  • po upływie okresu Gwarancji;
  • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedawca.
  • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.3. Zgłoszenie usterki podlegającej gwarancji 1. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zaistnieniu przesłanek do naprawy gwarancyjnej poprzez Kontakt. Zwrotnie Klient otrzyma dalsze wytyczne dotyczące przekazania Przedmiotu.
 2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis Producenta, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacja będzie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Przedmiotu naprawy gwarancyjnej lub materiału zdjęciowego.
 3. W zależności od stopnia uszkodzenia Sprzedawca zaproponuje wymianę elementu po odesłaniu na koszt Klienta całego mebelka lub wyśle zamiennik na swój koszt do Klienta, by ten samodzielnie go wymienił po ustaleniu tego z Klientem.
 4. Sprzedawca nie dostarcza Produktu zamiennego na czas naprawy gwarancyjnej.
 5. Klient jest odpowiedzialny za stan przesyłki wysyłanej do reklamacji, prosimy o solidne zapakowanie.
 6. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części Sprzedawca stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sprzedawcę kosztów.
 7. Klient może dostarczyć reklamowany Produkt w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.4. Postanowienia końcowe 1. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy objęta jest 12 miesięczną rękojmią, natomiast sprzedaż na rzecz konsumenta obejmuje możliwość reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 24 miesięcy od daty wydania towaru.
 2. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.lub zaloguj się przez:

Compare (0 items) Contact us

Your cart

There are no more items in your cart