ZAKUPY POWYŻEJ 200 PLN + KOD "SMIESZEK" = PREZENT GRATIS!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLUBLA.PL1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostepnego pod adresem http://www.blubla.pl;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kontakt - jedna form kontaktu, która jest najwygodniejsza dla Klienta tj:

 • wysłanie wiadomości email na adres dostępny w zakładce Kontakt.
 • wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres rejestrowy Sprzedawcy
 • wysłanie wiadomości poprzez serwis Facebook na fanpage Blubla
 • wysłanie wiadomości poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Sklepu w zakładce Kontakt

Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Sklep internetowy (dalej nazywany także jako Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.blubla.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
Sprzedawca - Firma Sniper Indoor Dariusz Gerlaczyński z siedzibą w Dywitach, pod adresem ul. Słoneczna 23, 11-001 Dywity, NIP: 739-292-49-02, REGON: 280212481, która jest właścicielem Sklepu.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Produkt - Towar który Klient zamawia poprzez Zamówienie.2. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.blubla.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  Przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, MS Edge, Safari lub Opera w najnowszej z włączoną obsługą języka Javascript oraz z włączoną w przeglądarce obsługą ciasteczek (tzw. cookies) i danych strony.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.3. Zasady korzystania ze Sklepu InternetowegoW celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Klient zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.blubla.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Ze względów na brak możliwości umieszczenia na paragonie numeru identyfikującego podatnika, nabywca powinien zadeklarować chęć otrzymania faktury VAT, w momencie składania zamówienia. Wystawienie faktury VAT, po wcześniejszym wydrukowaniu paragonu nie będzie możliwe.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy,
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą zebrane informacje dotyczące wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.5. Ceny i metody płatności 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za Produkt:
  • przelewem na numer konta bankowego SANTANDER 44 1090 2590 0000 0001 4262 3252,
  • płatnością za pośrednictwem Przelewy24,
  • płatnością za pośrednictwem PayPal,
 3. Każdy z naszych Towarów jest tworzony na indywidualne zamówienie stąd nie honorujemy płatności za pobraniem.6. Prawo do odstąpienia od umowy 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienia od umowy.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając do tego jednej z form Kontaktu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient zobowiązany jest do zwrotu Zamówionego towaru w ciągu 14 dni od daty wysłania informacji dotyczącej odstąpienia od umowy. Zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania, a w szczególności złamań, obtłuczeń, otarć i rys.
 7. Przedmiot należy wysłać na adres podany w informacji zwrotnej, będącej odpowiedzią na informację o chęci odstąpienia od umowy.7. Skutki odstąpienia od umowy 1. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzyma zwrot kosztów zamówionego Produktu pomniejszony o koszt ich wysyłki.
 2. Zwrot płatności za Przedmiot zostanie zrealizowany dopiero po otrzymaniu Przedmiotu przez Sprzedawcę i sprawdzeniu jego stanu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwracany Przedmiot.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.8. Reklamacje dotyczące Towarów 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklepu dostępnego w zakładce Kontakt. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Sprzedawca jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo na adres sklepu dostępnego w zakładce Kontakt.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.10. Dostawa 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się firmą kurierską DPD, INPOST lub POCZTA POLSKA. Koszty dostawy zależne są od ostatecznego wyboru produktów, tj ich wspólnej wagi oraz wymiarów, a także firmy kurierskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jest zależny od bieżącej kolejki produkcyjnej.
 4. Celem ustalenia dokładnej daty wysyłki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by zabezpieczyć produkt na czas transportu.
 6. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki z zamowionym Produktem w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
 7. W przypadku wykrycia uszkodzeń, które powstały w wyniku działań firmy kurierskiej takie jak złamania, wgniecenia i otarcia niezbędne jest spisanie protokołu szkody z przedstawicielem firmy kurierskiej. W protokole powinny być zawarte dane kuriera, czas i miejsce otrzymania przesyłki, numer listu przewozowego, rodzaj uszkodzenia, a także czytelny podpis kuriera.

  11. Reklamacje w zakresie obsługi przez firmę kurierską  1. Klient zobowiązany jest do przesłania na Kontakt skan bądź kopię protokołu szkody podpisanego z przedstawicielem firmy kurierskiej.
  2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej względem przewoźnika na podstawie zgłoszenia Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania kopii protokołu szkody.
  3. Uszkodzony przedmiot Klient powinien możliwie jak najprędzej odesłać do Sprzedawcy na adres wskazany zwrotnie przez Sprzedawce w odpowiedzi na reklamację. Istnieje też możliwość wysyłki części zamiennej przez Sprzedawcę do Klienta do samodzielnej wymiany elementu, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę. Klient nie bedzie obciążony kosztami wysyłki, ani części zamiennej.


  11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe  Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń do czego Sprzedawca niniejszym zachęca. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

lub zaloguj się przez:

Compare (0 items) Contact us

Your cart

There are no more items in your cart